lottopark.com ★★★★★

ผลล็อตเตอรี่และหมายเลขที่ชนะรางวัล Powerball AU

4
6
16
18
20
28
31
6
ค่าประมาณแจ็คพอต: AU$10,000,000
ชั้น จับคู่
X
+
X
ผู้ชนะ การจ่ายเงินต่อผู้ชนะแต่ละคน
รางวัล #1 I จับคู่
X
X
:
7+ 1
ผู้ชนะ:   1 การจ่ายเงินต่อผู้ชนะแต่ละคน:   AU$10,000,000.00
รางวัล #2 II จับคู่
X
X
:
7+ 0
ผู้ชนะ:   1 การจ่ายเงินต่อผู้ชนะแต่ละคน:   AU$359,762.10
รางวัล #3 III จับคู่
X
X
:
6+ 1
ผู้ชนะ:   42 การจ่ายเงินต่อผู้ชนะแต่ละคน:   AU$10,649.35
รางวัล #4 IV จับคู่
X
X
:
6+ 0
ผู้ชนะ:   694 การจ่ายเงินต่อผู้ชนะแต่ละคน:   AU$560.40
รางวัล #5 V จับคู่
X
X
:
5+ 1
ผู้ชนะ:   1,622 การจ่ายเงินต่อผู้ชนะแต่ละคน:   AU$179.85
รางวัล #6 VI จับคู่
X
X
:
4+ 1
ผู้ชนะ:   23,934 การจ่ายเงินต่อผู้ชนะแต่ละคน:   AU$76.40
รางวัล #7 VII จับคู่
X
X
:
5+ 0
ผู้ชนะ:   31,578 การจ่ายเงินต่อผู้ชนะแต่ละคน:   AU$44.95
รางวัล #8 VIII จับคู่
X
X
:
3+ 1
ผู้ชนะ:   148,627 การจ่ายเงินต่อผู้ชนะแต่ละคน:   AU$20.30
รางวัล #9 IX จับคู่
X
X
:
2+ 1
ผู้ชนะ:   424,822 การจ่ายเงินต่อผู้ชนะแต่ละคน:   AU$12.20
ผลรวมทั้งหมด: ผู้ชนะทั้งหมด:   631,321 :   AU$22,935,614.30

LottoPark app

Lottopark .apk
Google Play
App Store