Kết quả xổ số Set For Life (UK)

10
16
19
24
38
3
Giải jackpot ước lượng: 3.600.000 £
Tier Trùng
X
+
X
Người thắng Tiền thưởng cho mỗi người thắng
Prize #1 I Trùng
X
X
:
5+ 1
Người thắng:   0 Tiền thưởng cho mỗi người thắng:   0,00 £
Prize #2 II Trùng
X
X
:
5+ 0
Người thắng:   0 Tiền thưởng cho mỗi người thắng:   0,00 £
Prize #3 III Trùng
X
X
:
4+ 1
Người thắng:   40 Tiền thưởng cho mỗi người thắng:   250,00 £
Prize #4 IV Trùng
X
X
:
4+ 0
Người thắng:   361 Tiền thưởng cho mỗi người thắng:   50,00 £
Prize #5 V Trùng
X
X
:
3+ 1
Người thắng:   1.560 Tiền thưởng cho mỗi người thắng:   30,00 £
Prize #6 VI Trùng
X
X
:
3+ 0
Người thắng:   13.202 Tiền thưởng cho mỗi người thắng:   20,00 £
Prize #7 VII Trùng
X
X
:
2+ 1
Người thắng:   20.049 Tiền thưởng cho mỗi người thắng:   10,00 £
Prize #8 VIII Trùng
X
X
:
2+ 0
Người thắng:   169.411 Tiền thưởng cho mỗi người thắng:   5,00 £
Tổng tiền: Tổng số người thắng:   204.623 :   1.386.435,00 £

LottoPark app

Lottopark .apk
Google Play
App Store

OK