lottopark.com ★★★★★

Weekday Windfall Results

6
8
14
18
25
26
11
27
Giải jackpot ước lượng: 1.000.000 AU$
Tier Trùng
X
+
X
Người thắng Tiền thưởng cho mỗi người thắng
Prize #1 I Trùng
X
:
6
Người thắng:   0 Tiền thưởng cho mỗi người thắng:   0,00 AU$
Prize #2 II Trùng
X
X
:
5+ 1
Người thắng:   22 Tiền thưởng cho mỗi người thắng:   2.682,20 AU$
Prize #3 III Trùng
X
:
5
Người thắng:   236 Tiền thưởng cho mỗi người thắng:   386,95 AU$
Prize #4 IV Trùng
X
:
4
Người thắng:   11.255 Tiền thưởng cho mỗi người thắng:   23,10 AU$
Prize #5 V Trùng
X
X
:
3+ 1
Người thắng:   28.672 Tiền thưởng cho mỗi người thắng:   12,90 AU$
Prize #6 VI Trùng
X
X
:
1+ 2
Người thắng:   62.218 Tiền thưởng cho mỗi người thắng:   10,05 AU$
Tổng tiền: Tổng số người thắng:   102.403 :   1.405.478,80 AU$

LottoPark app

Lottopark .apk
Google Play
App Store

OK