lottopark.com ★★★★★

Kết quả xổ số Lotto 6 aus 49

5
8
19
29
30
35
5 S
Giải jackpot ước lượng: 4.000.000 €
Tier Trùng
X
S
Người thắng Tiền thưởng cho mỗi người thắng
Prize #1 I Trùng
X
X
:
6+ S
Người thắng:   0 Tiền thưởng cho mỗi người thắng:   0,00 €
Prize #2 II Trùng
X
X
:
6
Người thắng:   3 Tiền thưởng cho mỗi người thắng:   711.708,50 €
Prize #3 III Trùng
X
X
:
5+ S
Người thắng:   90 Tiền thưởng cho mỗi người thắng:   8.224,10 €
Prize #4 IV Trùng
X
X
:
5
Người thắng:   718 Tiền thưởng cho mỗi người thắng:   3.072,80 €
Prize #5 V Trùng
X
X
:
4+ S
Người thắng:   4.409 Tiền thưởng cho mỗi người thắng:   138,80 €
Prize #6 VI Trùng
X
X
:
4
Người thắng:   34.433 Tiền thưởng cho mỗi người thắng:   42,10 €
Prize #7 VII Trùng
X
X
:
3+ S
Người thắng:   73.729 Tiền thưởng cho mỗi người thắng:   16,70 €
Prize #8 VIII Trùng
X
X
:
3
Người thắng:   575.563 Tiền thưởng cho mỗi người thắng:   10,10 €
Prize #9 IX Trùng
X
X
:
2+ S
Người thắng:   507.683 Tiền thưởng cho mỗi người thắng:   6,00 €
Tổng tiền: Tổng số người thắng:   1.196.628 :   17.233.722,00 €

LottoPark app

Lottopark .apk
Google Play
App Store

OK