Kết quả xổ số Lotto America

19
21
24
44
51
8
Giải jackpot ước lượng: 3.320.000 US$
Tier Trùng
X
+
X
Người thắng Tiền thưởng cho mỗi người thắng
Prize #1 I Trùng
X
X
:
5+ 1
Người thắng:   0 Tiền thưởng cho mỗi người thắng:   0,00 US$
Prize #2 II Trùng
X
X
:
5+ 0
Người thắng:   0 Tiền thưởng cho mỗi người thắng:   0,00 US$
Prize #3 III Trùng
X
X
:
4+ 1
Người thắng:   0 Tiền thưởng cho mỗi người thắng:   0,00 US$
Prize #4 IV Trùng
X
X
:
4+ 0
Người thắng:   12 Tiền thưởng cho mỗi người thắng:   100,00 US$
Prize #5 V Trùng
X
X
:
3+ 1
Người thắng:   72 Tiền thưởng cho mỗi người thắng:   20,00 US$
Prize #6 VI Trùng
X
X
:
3+ 0
Người thắng:   685 Tiền thưởng cho mỗi người thắng:   5,00 US$
Prize #7 VII Trùng
X
X
:
2+ 1
Người thắng:   1.219 Tiền thưởng cho mỗi người thắng:   5,00 US$
Prize #8 VIII Trùng
X
X
:
1+ 1
Người thắng:   6.927 Tiền thưởng cho mỗi người thắng:   2,00 US$
Prize #9 IX Trùng
X
X
:
0+ 1
Người thắng:   12.133 Tiền thưởng cho mỗi người thắng:   2,00 US$
Tổng tiền: Tổng số người thắng:   21.048 :   50.280,00 US$

LottoPark app

Lottopark .apk
Google Play
App Store

OK