lottopark.com ★★★★★

Kết quả xổ số France Loto

25
27
35
42
49
9
Giải jackpot ước lượng: 21.000.000 €
Tier Trùng
X
+
X
Người thắng Tiền thưởng cho mỗi người thắng
Prize #1 I Trùng
X
X
:
5+ 1
Người thắng:   0 Tiền thưởng cho mỗi người thắng:   0,00 €
Prize #2 II Trùng
X
X
:
5+ 0
Người thắng:   1 Tiền thưởng cho mỗi người thắng:   192.965,30 €
Prize #3 III Trùng
X
X
:
4+ 1
Người thắng:   53 Tiền thưởng cho mỗi người thắng:   888,60 €
Prize #4 IV Trùng
X
X
:
4+ 0
Người thắng:   319 Tiền thưởng cho mỗi người thắng:   532,50 €
Prize #5 V Trùng
X
X
:
3+ 1
Người thắng:   1.677 Tiền thưởng cho mỗi người thắng:   60,50 €
Prize #6 VI Trùng
X
X
:
3+ 0
Người thắng:   14.536 Tiền thưởng cho mỗi người thắng:   25,10 €
Prize #7 VII Trùng
X
X
:
2+ 1
Người thắng:   24.918 Tiền thưởng cho mỗi người thắng:   11,40 €
Prize #8 VIII Trùng
X
X
:
2+ 0
Người thắng:   223.414 Tiền thưởng cho mỗi người thắng:   5,00 €
Prize #9 IX Trùng
X
X
:
0+ 1
Người thắng:   373.060 Tiền thưởng cho mỗi người thắng:   2,20 €
Tổng tiền: Tổng số người thắng:   637.978 :   3.098.107,90 €

LottoPark app

Lottopark .apk
Google Play
App Store

OK