Kết quả xổ số Lotto Austria

3
5
23
29
33
45
10
Giải jackpot ước lượng: 2.200.000 €
Tier Trùng
X
+
X
Người thắng Tiền thưởng cho mỗi người thắng
Prize #1 I Trùng
X
:
6
Người thắng:   0 Tiền thưởng cho mỗi người thắng:   0,00 €
Prize #2 II Trùng
X
X
:
5+ 1
Người thắng:   1 Tiền thưởng cho mỗi người thắng:   94.732,40 €
Prize #3 III Trùng
X
:
5
Người thắng:   86 Tiền thưởng cho mỗi người thắng:   1.142,30 €
Prize #4 IV Trùng
X
X
:
4+ 1
Người thắng:   206 Tiền thưởng cho mỗi người thắng:   153,20 €
Prize #5 V Trùng
X
:
4
Người thắng:   3.942 Tiền thưởng cho mỗi người thắng:   46,70 €
Prize #6 VI Trùng
X
X
:
3+ 1
Người thắng:   5.913 Tiền thưởng cho mỗi người thắng:   13,30 €
Prize #7 VII Trùng
X
:
3
Người thắng:   62.582 Tiền thưởng cho mỗi người thắng:   5,00 €
Prize #8 VIII Trùng
X
X
:
0+ 1
Người thắng:   177.039 Tiền thưởng cho mỗi người thắng:   1,30 €
Tổng tiền: Tổng số người thắng:   249.769 :   1.030.324,40 €

LottoPark app

Lottopark .apk
Google Play
App Store

OK