Kết quả xổ số Quina

47
49
57
64
69
Giải jackpot ước lượng: 1.500.000 R$
Tier Trùng
X
Người thắng Tiền thưởng cho mỗi người thắng
Prize #1 I Trùng
X
X
:
5
Người thắng:   0 Tiền thưởng cho mỗi người thắng:   0,00 R$
Prize #2 II Trùng
X
X
:
4
Người thắng:   34 Tiền thưởng cho mỗi người thắng:   10.706,88 R$
Prize #3 III Trùng
X
X
:
3
Người thắng:   3.001 Tiền thưởng cho mỗi người thắng:   115,52 R$
Prize #4 IV Trùng
X
X
:
2
Người thắng:   79.425 Tiền thưởng cho mỗi người thắng:   4,36 R$
Tổng tiền: Tổng số người thắng:   82.460 :   1.057.002,44 R$

LottoPark app

Lottopark .apk
Google Play
App Store

OK