Luật chơi & Giải thưởng Keno Ba Lan (Keno Ba Lan)

Kết quả mới nhất (08:34:00 GMT+2, 14 thg 6, 2024)

Kết quả mới nhất (08:34:00 GMT+2, 14 thg 6, 2024)
4
5
9
11
13
17
18
20
22
24
33
34
37
43
45
46
50
56
57
70

LottoPark app

Lottopark .apk
Google Play
App Store
Quốc gia Lịch trình Miền đoán số
Quốc gia Ba Lan Lịch trình
Các đợt quay số diễn ra 4 phút một lần, từ 06:34 – 23:54 GMT+0200
Miền đoán số 1 – 10 / 70
Kết quả mới nhất (08:34:00 GMT+2, 14 thg 6, 2024): Kết quả mới nhất (08:34:00 GMT+2, 14 thg 6, 2024)
4
5
9
11
13
17
18
20
22
24
33
34
37
43
45
46
50
56
57
70

LottoPark app

Lottopark .apk
Google Play
App Store
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
10
50000
9
750
12500
8
62.5
187.5
2500
7
8
25
75
375
6
1.5
2.5
11
16.5
125
5
0.5
1
2
2
13.5
62.5
4
0.5
0.5
1
1.5
4.5
15
3
0.5
0.5
1
1
4.5
2
0.5
1
3.5
1
0.5
0.75
0
1.5
0.5
0.5
Số đã nhập
Các số được chọn chuẩn

OK