მოხმარების პირობები

LottoPark-ის კმოხმარების პირობები (აქ და შემდგომ მოიხსენიება როგორც მოხმარების პირობები) ეხება lottopark.com ვებგვერდს (აქ და შემდგომ მოიხსენიება როგორც ვებგვერდი) რომელსაც ოპერირებას უწევს კომპანია White Lotto B.V. რეგისტრირებული მისამართი, Fransche Bloemweg 4, Willemstad, Curacao. კომპანია, რომელიც ლიცენზირებულია და რეგულირდება Curacao-ს კანონით Master License Holder Curacao eGaming-ის ქვეშ ლიცენზიის ნომრით 8048/JAZ. White Lto Limited (CY) (რეგისტრირებული ნომერი HE 413497) რეგისტრირებული ოფისით, რომელიც მდებარეობს Voukourestiou, 25 Neptun House, 1st სართული, ბინა/ოფისი 11, Zakaki, 3045, ლიმასოლი, კვიპროსი, მოქმედებს როგორც აგენტი კომპანიის სახელით. ლიცენზიის მფლობელი სუბიექტი White Lotto B.V. (აქ და შემდგომ მოიხსენიება როგორც კომპანია).

გამოყენების პირობები და ჩვენი კონფიდენციალურობის პოლიტიკა მოქმედებს ვებ-გვერდის ჩვენებისას, დათვალიერებისას ან გამოყენებისას. თუ არ ეთანხმებით ამას, გთხოვთ, შეწყვიტოთ ჩვენი ვებგვერდით სარგებლობა.

თუ თქვენ გაქვთ რაიმე შენიშვნები ან კითხვები მოხმარების პირობებთან დაკავშირებით, გთხოვთ დაგვიკავშირდეთ ერთ-ერთი საშუალებით (ელექტრონული ფოსტა, ტელეფონი, საკონტაქტო ფორმა).

1.სხვა განმარტებები

 • ლატრია – რიცხვების თამაში, რომლის ფარგლებშიც ხდება ნომრების გათამაშება.
 • გათამაშება– არის გარკვეული რაოედენობის ნომრების ან დამატებითი ნომრების გათამაშება ნომრების განსაზღვრული დიაპაზინიდან. გათამაშება ხორციელდება ციკლურად ტარდება გათამაშების ოპერატორის მიერ დადგენილ დროს.
 • ოპერატორი – გათამაშების ორგანიზატორი ორგანიზაცია.
 • ბილეთი – კონკრეტული გათამაშების ელექტრონული ბილეთი, რომელიც შეიცავს ერთ ან მადენიმე ხაზს.
 • ხაზი – ნომრების ერთი კომბინაცია რომელიც თქვენ შეარჩიეთ შესაბამისი გათამაშებისათვის. ლატარიის პირობებიდან გამომდინარე ხაზი შეიძლება შეიცავდეს ნომრებს ციფრების ერთი ან რამდენიმე დიაპაზონიდან, ეს ეხება როგორც სტანდარტულ ასევე დამატებით ნომრებს (ასეთის არსებობის შემთხვევაში).
 • მოგება – კონკრეტული ბილეთის დადებით შედეგი, რაც გულისხმობს ბილეთსი მითითებული სტანდარტული ან/და დამატებითი ნომრების (ასეთის არსებობის შემთხვევაში) დამთხვევას იმ ლატარიის გათამაშების შედეგებთან რისთვისაც იქნა შეძენილი კონკრეტულად ეს ბილეთი.კონკრეტული ბილეთის ყველა დამატებითი მოგება არ ითვლება მოთამაშის მოგებაში და კომპანიის საკუთრებაა.
 • დეპოზიტი – თანხები რომლებიც შეტანილია თქვეს ანგარიშზე შემდგომში ბილეთების შეძენის მიზნით.
 • ექუანტი – მომხმარებლის პროფილი სისტემაში, სადაც ასახულია თქვენი დეპოზიტები, შეძენილი ბილეთები და თქვენი მონაცემები.

2. მოხმარების შეზღუდვები

ვებგვერდი გათვლილია კანონით დაშვებულ ასაკს მიღწეულ ნებისმიერ ფიზიკურ პირზე. გთხოვთ, არ გამოიყენოთ ვებგვერდი, თუ არ აკმაყოფილებთ ამ კრიტერიუმებს, რადგან ეს გამოიწვევს თქვენი ანგარიშის შეჩერებას და მისი მონაცემები მუდმივად წაიშლება ჩვენი კონფიდენციალურობის პოლიტიკის შესაბამისად და გამოყენების პირობების 4.7 პუნქტით. ვებგვერდისა და მისი მომსახურების გამოყენებით თქვენ ადასტურებთ, რომ არ დაარღვევთ რომელიმე კანონს, რომელიც ექვემდებარება გამოყენებას, ბრძანდებით გონებრივად ჯანმრთელი და სრული პასუხისმგებლობით ეკიდებით თქვენს ქმედებებს. თქვენ ასევე იღებთ პასუხისმგებლობას იმისთვის, რომ შეძლებთ მონაწილეობის მიღებას გათამაშებებში და შეძლებთ მიიღოთ მოგებები ვებგვერდიდან. თქვენ ეთანხმებით იმას, რომ კომპანია არ იღებს ზემოაღნიშნული ფაქტების გადამოწმების პასუხისმგებლობას და ამის გათვალისწინებით, თქვენ არ წარმოგექმნებათ არანაირი პრეტენზია ჩვენს მიმართ. ადასტურებთ, იმას რომ გესმით ის ფაქტი, რომ ჩვენ ვერ ვუზრუნველყოფთ იურიდიული საკითხების შესახებ რაიმე სახის ინფორმაციით, რჩევით ან გარანტიებით.

3. მომსახურებები

  1. ვებგვერდი გთავაზობთ გათამაშების ბილეთების შეძენის, დამუშავებისა და შენახვის მომსახურებას, ასევე ფინანსური ტრანზაქციების განხორციელებას.
  2. თქვენ ყიდულობთ ბილეთებს, რომლებსაც ჩვენ ვამუშავებთ და მესამე მხარეს გადავცემთ კონკრეტული ლატარიის ფიზიკური ბილეთის ოფიციალური გზით შეკვეთის მიზნით (კონკრეტული ლატარიის წესების, ან კომპანიის გადაწყვეტილების შესაბამისად).
  3. მომსახურების ხასიათიდან გამომდინარე, ყველა ბილეთის შეძენის შეკვეთა საბოლოოა და არ ექვემდებარება გაუქმებას ან თანხის დაბრუნებას.
  4. მოგების ოდენობა ყოველთვის შეესაბამება ლატარიის ოპერატორის მიერ (პოტენციური საფასურის გამოქვითვის შემდეგ) წინასწარ განსაზღვრულ და მიმდინარე სავალუტო კურსის შესაბამისად არსებულ ერთიან ოფიციალურ თანხას, რომელიც არ არის გათვალისწინებული 3.5, 3.6 და 3.7 პუნქტებით. გადასახადები, საბაჟო გადასახადები და სხვა გადასახადები შეიძლება დაიფაროს მოგებიდან, როგორც ოპერატორის ასევე კომპანიის მიერ. მიუხედავად ამისა, თქვენ ვალდებული ხართ დაფაროთ მოგების მიღებასთან დაკავშირებული ყველა გადასახადი ან მოსაკრებელი.
  5. 2500 აშშ დოლარის მოგება (მიმდინარე კურსით) ავტომატურად ირიცხება თქვენს ანგარიშზე. თუ მოგება 2500 დოლარზე მეტია დამატებითი მოლაპარაკების საფუძველზე თანხმდებით თანხის მიღების სხვადასხვა მეთოდის გამოყენებაზე. ჩვენთვის ცნობილია ყველა შესაძლო პროცედურის შესახებ. თქვენ ასევე ეთანხმებით, იმ გარემოებას რომ ვალდებული ხართ განახორციელოთ ნებისმიერი ქმედება და წარმოადგინოთ ნებისმიერი დოკუმენტი ან გააფორმოთ ხელშეკრულება, თუ ეს საჭიროა მოგების მისაღებად.
  6. ოპერატორი მიწოდებულ ინფორმაციაზე დაყრდნობით, თქვენს ანგარიშზე მინიჭებული თავისუფალი სწრაფი ბილეთების ტიპები მოგეწონათ, რის გამოც ისინი დაგვიანებით დააფიქსირებენ თქვენს ანგარიშს.
  7. თქვენ აღიარებთ, რომ თქვენი მონაცემები (პირადი მონაცემების ჩათვლით) შეიძლება გადაეცეს ოპერატორსა და სხვა მესამე პირებს, თუ საქმე ეხება მოგებული თანხის შეგროვებას.
  8. კომპანია არ გთავაზობთ საკუთარ გათამაშებებს, ლატარიები იმართება გარეშე ოპერატორების მიერ. კომპანია პირდაპირ არ არის დაკავშირებული რომელიმე ოპერატორთან. ვებგვერდზე განთავსებული ოპერატორების ნებისმიერი მითითება მხოლოდ საინფორმაციო მიზნებს ემსახურება და კონკრეტული ოპერატორის მომსახურებას არ აკონკრეტებს და ისინი არც ერთ მათგანს არ ეკუთვნით.

ვებ-გვერდზე განთავსებული სერვისების გამოყენებით განაცხადეთ, რომ ყველა თანხა, რომელიც იყენებთ ბილეთების შეძენას ან ანაბარს, თქვენ ფლობენ თქვენ და არ მოდიან ქურდობიდან ან არ არის შეზღუდული ან იტყობინება სათანადო უფლებამოსილების დაკარგვა.

 • ბილეთის ფასი შეიცავს ჩვენი მომსახურების საფასურს. ვებგვერდით სარგებლობს თქვენ ადასტურებთ თანხმობას აღნიშნულ ფასთან მიმართებაში, და გამორიცხავთ რაიმე სახის პრეტენზიებს ზემოხსენებული ფასის შესახებ მაშინაც კი თუკი არსებობს განსხვავება ოპერატორის მიერ დადგენილ ოფიციალურ ფასს შორის.
 • ბილეთების შეძენის გაუქმება კონკრეტული გათამაშებისათვის უნდა განთავსდეს გათამაშების თარიღამდე და ცხრილი 1.1-ში მითითებულ დროს. ბილეთის შეძენის შეწყვეტის ვადები განსხვავდება კონკრეტული გათამაშების მიმართ. ჩვენ ვიტოვებთ უფლებას შევცვალოთ ცხრილი 1.1-ში შეტანილი დრო და თარიღი. შეძენილი ბილეთის განკარგვა ხდება ცხრილი 1.1-ში მითითებულ დროში, ხოლო გათამაშება შეიძლება მოხდეს მხოლოდ წინასწარ განსაზღვრულ დროს, რომლის შესახებაც თქვენ პირდაპირ შეტყობინებას მიიღებთ ბილეთის შესყიდვის პროცესში. ბილეთის შესყიდვის თარიღად ითვლება ბილეთის საფასურის გადახდის თარიღი, რომელიც მითითებულია ბილეთზე. იმ შემთხვევაში, თუ ჩვენ მივიღებთ თქვენს მოთხოვნას ცხრილი 1.1-ში მითითებულ დროის ინტერვალში, ჩვენ გვაქვს უფლება, გადავიყვანოთ ბილეთი მომდევნო გათამაშებაში.
  ცხრილი 1.1. ლატარიის დახურვის საათები.
  ლატარია დახურვის საათები დროის სარტყელი
  ევროჯეკპოტი 18:30 ევროპა/ჰელსინკი
  ევრომილიონები 19:00 ევროპა/პარიზი
  მეგამილიონები 21:45 ამერიკა/ნიუ იორკი
  პოლონური ლოტო 20:40 ევროპა/ვარშავა
  პაუერბოლი 21:00 ამერიკა/ნიუ იორკი
  სუპერენალოტო 18:30 ევროპა/რომი
  ბრიტანული ლოტო 18:30 ევროპა/ლონდონი
 • ვებ-გვერდის პროგრამული ან სხვა დარღვევების მიზეზით, თუკი თქვენი ბილეთი ვერ გათამაშთა ან გაუქმდა, კომპანია აანაზღაურებს ბილეთის გაუქმებული შეკვეთის ღირებულებას. კომპანიის პასუხისმგებლობა მხოლოდ შემოიფარგლება ბილეთის შეძენაზე დახარჯული თქვენი ხარჯების ოდენობით.
 • ერთი შეკვეთის ფარგლებში შეგიძლიათ შეიძინოთ 20-ზე მეტი ბილეთი, ხოლო შეკვეთის ჯამური ღირებულება არ უნდა აღემატებოდეს 1000 €. ერთ ბილეთში შეგიძლიათ შეიძინოთ მაქსიმუმ 25 ხაზი.
 • გათამაშებაში მონაწილეობის მიღება (ლოტოს ბილეთის შეძენა) არის მოცემული მოხმარების წესების რეგულაციის საგანი, ისევე როგორც მოქმედი კანონმდებლობის და ლოტოს ორგანიზატორის შიდა წესების.
 • იმ შემთხვევაში თუ სისტემური შეცდომის გამოთქვენ დაგერიცხათ ზედმეტი ოდენობის მოგება, უნდა დაუყოვნებლივ აცნობოთ კომპანიას და დააბრუნოთ ზედმეტი თანხა. წინააღმდეგ შემთხვევაში კოპანია ჩამოგაჭრით აღნიშნულ თნხას ავტომატურად.

4. ექაუნტის მართვა

 1. თქვენ უნდა შექმნათ ანგარიში, რომ შეძლოთ ვებგვერდის ხელმისაწვდომი სერვისების გამოყენება.
 2. რეგისტრაციის პროცესის წარმატებით გავლისთვის საჭიროა ელექტრონული ფოსტის მისამართი. ანგარიშის სრულად გააქტიურებისათვის თქვენ უნდა გადახვიდეთ აქტივაციის ბმულზე, რომელიც ჩვენ მიერ იქნება გამოგზავნილი თქვენს ელ-ფოსტის მისამართზე. თქვენ შეგიძლიათ გამოიყენოთ ექაუნტი სრული გააქტიურების გარეშე, თუმცა ვებგვერდის ზოგიერთი ფუნქცია არ იქნება ხელმისაწვდომი.
 3. ანგარიშის შექმნით თქვენ ადასტურებთ იმას, რომ რეგისტრაციისა და განახლების პროცესის დროს თქვენს მიერ წარმოდგენილი დეტალური ინფორმაცია სწორია და ცვლილების შემთხვევაში თქვენ მას დროულად გაანახლებთ. თქვენ ასევე აცხადებთ, რომ არავითარ გარემოებაში არ გადასცემთ თქვენს ექაუნტს მესამე პირზე.
 4. თქვენ აცხადებთ, რომ თქვენ გამოიყენებთ ვებსაიტს და მის მომსახურებას მხოლოდ კარგი განზრახვით კომპანიისა და სხვა მომხმარებლების მიმართ.
 5. თქვენ შეგიძლიათ გაგაჩნდეთ მხოლოდ ერთი ანგარიში. თქვენ ასევე ეთანხმებით იმას, რომ თქვენ არ გაქვთ სხვა აქტიური ანგარიში, სანამ მიმდინარე შეჩერებულია ან გაუქმებულია. ამ მოთხოვნების შეუსრულებლობის შემთხვევაში კომპანია იტოვებს უფლებას შეაჩეროს ან წაშალოს ყველა ის ანგარიში, რომელსაც თქვენ ფლობთ.
 6. კომპანია იტოვებს უფლებას ნებისმიერ დროს მოითხოვოს დამატებითი ინფორმაცია და დოკუმენტები, რომლებიც ადასტურებენ თქვენს იდენტობას. თქვენი ანგარიში შესაძლოა შეჩერდეს, სანამ არ შესრულდება აღნიშნული მოთხოვნები.
 7. კომპანია იტოვებს უფლებას დაუყოვნებლივ შეაჩეროს ანგარიში ან დაბლოკოს ვებგვერდის ხელმისაწვდომობა მიზეზის გარეშე.
 8. ჩვენ შეგატყობინებთ თქვენი ანგარიშის შეჩერების შესახებ პროფილში მითითებულ ელ.ფოსტის მისამართზე.
 9. თქვენ უფლება გაქვთ, მოახდინოთ თქვენი ანგარიშის შეჩერების გასაჩივრება შეჩერების შესახებ შეტყობინების მიღებიდან 14 კალენდარული დღის ვადაში.
 10. კომპანია იტოვებს უფლებას შეაჩეროს ანგარიში, თუ 30 კალენდარული დღის ვადაში არ შეასრულებთ ადმინისტრაციის მოთხოვნებს.
 11. 30 კალენდარული დღის განმავლობაში ჩვენ ვიღებთ საჩივრებს. საჩივრის არ დაკმაყოფილების შემთხვევაში, თქვენი ანგარიში შეიძლება წაიშალოს გასაჩივრებიდან 30 კალენდარული დღის შემდეგ. სააპელაციო დადებითი პასუხის შემთხვევაში, თქვენი ანგარიში 48 საათის განმავლობაში აღდგება.
 12. ექაუნტის ხანგრძლივი შეჩერების (60 კალენდარულ დღის განმავლობაში) ან საბოლოო წაშლის შემთხვევაში არსებული დეპოზიტი დაგიბრუნდებათ თქვენსა და კომპანიას შორის შეთანხმებული ანგარიშზე, რაზეც არ გავრცელდება პუნქტი 5.2.
 13. კომპანია იტოვებს უფლებას, არ გადაიხადოს შეჩერებული ან წაშლილი ექაუნტის მიერ შექმნილი მოგება, თუ ბილეთები, რომლებიც შეიცავს მოგებას, შეძენილია გამოყენების პირობების დარღვევის პერიოდში. აღნიშნულმა მოგებეა კომპანიის საკუთრება ხდება. კომპანიის ეს გადაწყვეტილება საბოლოოა და მასზე არ ვრცელდება გასაჩივრება.
 14. თქვენ აცხადებთ, რომ თქვენ სრულად ითანამშრომლებთ კომპანიასთან და უზრუნველყოფთ ყველა საჭირო დოკუმენტაციით კეთილსინდისიერად, განსაკუთრებით ანგარიშის ვერიფიკაციის და მოგების შეაგროვების პროცესში.
 15. თქვენ აცხადებთ, რომ თქვენ ხართ პასუხისმგებელი ანგარიშის მართვაზე და გადასახადების გადახდაზე და თქვენს ქვეყანაში არსებული ან სხვა კანონმდებლობით დადგენილი სხვა გადასახდელების გადახდაზე, რომლის გადახდაც გევალებათ თქვენს მიერ ვებგვერდის გამოყენების შემთხვევაში (მოიცავს და არ შემოიფარგლება, მოგების გადასახადით). თუმცა, თქვენ ასევე ადასტურებთ, რომ კომპანიამ შეიძლება ექაუნტიდან ანაბარიდან თანხის გატანა და გადაიხადოს ყველა საჭირო ხარჯები, გადასახადები და გადასახადები, რომლებიც დაკავშირებულია თქვენს ანგარიშთან.
 16. კომპანია არ იღებს პასუხისმგებლობას ნებისმიერი დანაკარგის ან ქმედების გამო, რომელიც გამომდინარეობს თქვენს ანგარიშზე არასანქცირებული წვდომით, თუ ის განხორციელდა თქვენი ანგარიშის პირადი მონაცემების გამოყენებით (ელექტრონული ფოსტა და პაროლი). თქვენ ასევე ვალდებული ხართ შეატყობინოთ კომპანიას ნებისმიერი ეჭვის შესახებ თქვენს ანგარიშზე არასანქცირებული წვდომის გამო.
 17. თქვენ აცხადებთ, რომ თქვენ არ განახორციელებთ თანხის გამოთხოვნის ნებისმიერ ოპერაციებს ან არ გააუქმებთ ჩვენს მომსახურებასთან დაკავშირებულ თქვენს მიერ შესრულებულ ნებისმიერ გადახდებს ასევე კომპენსაციას გაუწევთ კომპანიას ნებისმიერი დანაკარგისთვის, დანახარჯების ან ზიანისათვის, რომელიც გამოწვეული იყო თქვენი ამგვარი ქმედებებით.
 18. თქვენ აცხადებთ, რომ თქვენ არ იყენებთ ანგარიშს ან არ გადასცემთ მესამე მხარეს თაღლითობის, ფულის გათეთრების ან რაიმე სხვა კანონსაწინააღმდეგო ქმედების განახორციელების მიზნით, პირადად ან მესამე მხარის მეშვეობით, დაიცავთ უსაფრთხოებას, არ შეასრულებთ ნებისმიერი სახის საქმიანობას, რომელიც შესაძლო ზიანის მომტანი იქნება ვებგვერდის ან კომპანიისათვის.
 19. ზემოაღნიშნული დეკლარაციის დარღვევის შემთხვევაში, კომპანია უფლებამოსილია გამოააშკარავოს ანგარიშთან დაკავშირებული ყველა ინფორმაცია და მონაცემები სათანადო ორგანოებისათვის, შეაჩეროს ან წაშალოს ანგარიში, ასევე ამოიღოს ანგარიშზე არსებულუ ყველა ფულადი საშუალებები, მათ შორის დეპოზიტი და მოგება, ასევე ის არ გამორიცხავს, გამოიყენოს სხვა მოქმედებები, რომლებიც არ არის განსაზღვრული ამ გამოყენების პირობებით.
 20. თქვენ უფლებას აძლევს კომპანიას მიაწოდოს თქვენი მონაცემები, შესაბამის სამსახურებს, ინტერნეტ-მომსახურების მიმწოდებლების, ბანკებს, საგადასახადო ბარათის ოპერატორ კომპანიებს, ელექტრონული საგადამხდელო მომსახურების მიმწოდებლებს ან სხვა საფინანსო ინსტიტუტებს.
 21. მოცემული მოხმარების წესების დარღვევისას თქვენ კომპანიის სასარგებლოდ აანაზღაურებთ ყველა პრეტენზიას კომპანიის მიმართ, ყველა მოთხოვნას, შეთავაზებას, ვალდებულებას, ზიანს, ზარალს, ხარჯების საფასურის, რაც თქვენს მიერ ამ წესების დარღვევის შედეგად წარმოიშვება.
 22. თქვენ ეთანხმებით, რომ White Lto Limited (CY) (რეგისტრირებული ნომერი HE 413497) რეგისტრირებული ოფისით, რომელიც მდებარეობს Voukourestiou, 25 Neptun House, 1st სართული, ბინა/ოფისი 11, Zakaki, 3045, ლიმასოლი, კვიპროსი, პასუხისმგებელია საკრედიტო ბარათზე. და გადახდის დამუშავება. სერვისების გამოსაყენებლად და თამაშის ჩანაწერის განსათავსებლად, თქვენ მოგიწევთ კომპანიისთვის გადახდის საშუალებების დეტალების მიწოდება ან/და თანხის გადარიცხვა თქვენს მომხმარებლის ანგარიშზე („Play Credits“) კომპანიის მიერ მითითებული ნებისმიერი მეთოდით. თუ თქვენ გადარიცხავთ თანხებს თქვენს მომხმარებლის ანგარიშზე, ასეთი თანხები შეიტანება თქვენს მომხმარებლის ანგარიშზე კომპანიის მიერ თანხების ფაქტობრივი მიღებისთანავე. მინიმალური და მაქსიმალური ლიმიტები შეიძლება გამოყენებულ იქნას თქვენს მომხმარებლის ანგარიშზე და მის გარეთ თანხების გადარიცხვასთან დაკავშირებით, რაც დამოკიდებულია კომპანიასთან თქვენი ისტორიიდან, დეპოზიტის მეთოდზე, პირადობის დამადასტურებელ დადასტურებაზე და სხვა ფაქტორებზე, რომლებიც განსაზღვრულია მხოლოდ კომპანიის მიერ. კომპანია ჩამოწერს თქვენს მომხმარებლის ანგარიშს და/ან გადახდის საშუალებას იმ დროს, როდესაც თქვენ განათავსებთ მოთხოვნას თამაშის ჩანაწერის განთავსების შესახებ ვებსაიტის საშუალებით.

5. გატანები

 1. თქვენ შეგიძლიათ განახორციელოთ თანხის გატანა თქვენი ექუნტის მეშვეობით.
 2. თანხის შემოტანის ერთი კომკრეტული მეთოდით შემოტანილი თანხები შეიზლება მხოლოდ იგივე მეთოდით იყვნენ გატანილი, პუნქტები 5.4 და 5.5. თანხვედრით.
 3. მოგებიდან მიღებული თანხები შეიძლება გატანილი იყოს თქვენთვის მისაღები მეთოდით, პუნქტები 5.4 და 5.5. თანხვედრით.
 4. საკრედიტო ბარათიზე შეაძლებელია გიტონთ მხოლოდ შემოტანილი თანხის ექვივალენტი მოცულობა.
 5. კომპანია ყველაფერს გააკეთებს იმისათვის რომ თქვენ შეძლოთ თანხის გატანა თქვენთვის სასურველი მეთოდით. იმ შემთხვევაში, თუ არჩეული მეთოდის გამოყენება შეუძლებელია, თანხა გაიტანება თქვენსა და კომპანიას შორის არსებული შეთანხმებით.
 6. გატანის მინიმალური თანხაა 10€.
 7. კომპანია არ იხდის არანაირ საფასურს თანხის განაღდებაზე, მიუხედავად იმისა, რომ შესაძლებელია ასეთი რამ წარმოიშვას მესამე მხარესთან მიმართებაში. თანხის გატანასთან დაკავშირებული ყველა ხარჯი იფარება გასატანი თანხიდან.
 8. კომპანია იტოვებს უფლებას გააუქმოს თანხის გამოტანა გონივრული ეჭვის საფუძველზე (კომპანიის სუბიექტური აზრი), რომ თქვენ შეიძლება განახორციელოთ თაღლითური ქმედებები, დაარღვიოთ არსებული კანონმდებლობა ან სხვაგვარად დააზიანოთ კომპანიის ინტერესები. ასეთ შემთხვევებში კომპანიამ შეიძლება მიიღოს მონაწილეობა ან მხარი დაუჭიროს ამ საკითხზე გამოძიებას (მათ შორის, გადასცეს შესაბამის სამსახურებს ყველა აუცილებელი ინფორმაცია) და თქვენ მზადყოფნას გამოთქვამთ ითანამშრომლოთ გამოძიებასთან და მხარი დაუჭიროთ კომპანიის მიერ განხორციელებულ ყველა ქმედებას.

6. ინტელექტუალური საკუთრება

 1. საიტი, მისი შინაარსი და თვისებები კომპანიის საკუთრებაა და სრულად დაცულია საერთაშორისო საავტორო უფლებების საავტორო კანონებითა და სხვა ინტელექტუალური საკუთრების კანონებით.
 2. ვებსაიტისა და მისი ყველა შინაარსი და მომსახურება, ყველა საავტორო უფლებები წარმოადგენს კომპანიის ერთპიროვნულ ქონებას (6.6 პუნქტს დარღვევის გარეშე).
 3. აკრძალულია 6.2 პუნქტში აღნიშნული უფლებების გამოყენება კომპანიის წერილობითი ნებართვის გარეშე.
 4. LottoPark არის კომპანიის სასაქონლო ნიშანი და მისი ნებისმიერი გამოყენება გარეშე პირთათვის აკრძალულია და წარმოადგენს კომპანიის უფლებების დარღვევას.
 5. ვებგვერდზე არსებული ყველა მასალა განკუთვნილია მხოლოდ პირადი გამოყენებისათვის. ნებისმიერი სხვა გამოყენება აკრძალულია და თქვენ სრულ პასუხისმგებლობას იღებთ რაიმე სახის ზიანსა და ხარჯებისათვის, რაც შეიძლება წარმოიქმნას მათი გამოყენებით, თუ კი ის არ არის დაშვებული ამ მოხმარების პირობებით.
 6. ლატარიის ყველა ლოგო და გადახდის მეთოდი არის შესაბამისი სუბიექტების ქონება, რომლებიც ფლობს მათ. საიტი და კომპანია არანაირად არ არის დაკავშირებული ამ ორგანიზაციებთან.

7. პასუხისმგებლობის შეზღუდვა

 1. ჩვენ არ ვიღებთ ვალდებულებას კანონის დარღვევაზე, უგულებელყოფაზე, ზედამხედველობაზე, ზარალზე, მონაცემთა დაკარგვაზე ან რაიმე სახის ზიანზე, რაც პირდაპირ თუ არაპირდაპირ დაკავშირებულია თქვენს მიერ ვებგვერდის გამოყენებასთან. კომპანია ძალისხმევას არ დაიშურებს ვებგვერდის გაუმართავი ფუნქციონირების თავიდან ასაცილებლად, მიუხედავად იმისა, რომ ნებისმიერი დარღვევის შემთხვევაში, კომპანია იტოვებს უფლებას გააუქმოს ან შეაჩეროს თქვენი ექაუნტი, რომელიც ფუნქციონირებს სწორად.
 2. ჩვენ არ ვიღებთ პასუხისმგებლობას ნებისმიერი სახის შეცდომის, უყურადღებობის, შეფერხების, წაშლის, დეფექტის ან გადაცემის დაგვიანებით, საკომუნიკაციო ხაზების გაუმართაობაზე, ქურდობა, დაზიანება, არასანქცირებული წვდომა, მონაცემთა დაკარგვა ან ინფორმაციის შეცვლსთან დაკავშირებით რაც ზემოთმოყვანილი ნებისმიერი სახის ქმედებამ გამოიწვია თქვენი პირდაპირი ან პირდაპირი ჩართულობით. ჩვენ არ ვიღებთ პასუხისმგებლობას საკომუნიკაციო მომსახურების მიმწოდებლების ტექნიკური პრობლემებზე, სისტემების, კომპიუტერების, სერვერების ან პროვაიდერების გაუმართაობაზე, კომპიუტერული ტექნიკის გაუმართაობაზე, პროგრამულ უზრუნველყოფასთან ან ინტერნეტის ფუნქციონირებასთან დაკავშირებულ პრობლემებზე.
 3. ჩვენ ვიტოვებთ უფლებას გავაუქმოთ, დავბლოკოთ, შევცვალოთ ან შევაჩეროთ მომსახურება, თუ რაიმე მიზეზით კომპანია ვერ ახერხებ მომსახურებების მიწოდებას გეგმის მიხედვით.
 4. ჩვენ არ ვიძლევით გარანტიას ინფორმაციის სისწორეზე, პროგრამული უზრუნველყოფისა და მომსახურების სისრულეზე რომელიც შეთავაზებულია ჩვენს ვებგვერდზე. ჩვენ არავითარ პასუხისმგებლობას არ ვიღებთ რაიმე სახის ზიანის, დაზიანების ან ზარალის ანაზღაურებაზე, რომელიც გამოწვეულია მესამე მხარის ინფორმაციით ან ნებისმიერი სხვა გამოქვეყნებული კონტენტით.
 5. ჩვენ არ ვაგებთ პასუხისმგებლობას სახის ნებისმიერი დაზიანებაზე ან ზარალზე, რომელიც გამომდინარეობს ჩვენს ვებგვერდზე განთავსებული ბმულებით. ასევე ნებისმიერი ბმულები, მომსახურება, სახსრები და ინფორმაცია, რომელსაც ჩვენ გთავაზობთ ვეგვერდზე და არ ვაკონტროლებთ. ამასთან, ჩვენ არ ვიძლევით გარანტიას მესამე მხარის კუთვნილ მომსახურებაზე, ფინანსებსა და ინფორმაციაზე და ჩვენ არავითარ შემთხვევაში არ ვიღებთ პასუხისმგებლობას ამ სერვისების, შინაარსისა და ინფორმაციის გამოყენებაზე.
 6. თქვენ აცხადებთ, რომ თქვენ გვათავისუფლებთ ჩვენ ყველა მოთხოვნა, ბრალდება, ზიანის ანაზღაურება, დანაკარგები, ხარჯები და ხარჯები, რომლებიც არღვევს ამ პირობების გამოყენებას.
 7. ჩვენ არ ვიღებთ პასუხისმგებლობას ზიანიზე, წარუმატებლობასა და დაგვიანებით გამოყენებაზე ამ გამოყენების პირობებიდან გამომდინარე ვალდებულებების შესრულებაში, განსაკუთრებით კი რაიმე გაუთვალისწინებელი ქმედებისათვის ან ზედამხედველობაზე ჩვენი მხრიდან, რის შედეგადაც მიღებულია მოგებაზე ნაკლები თანხა, ვერ მიიღება მოგება ან რაიმე ღონისძიება გამოიწვევა ოპერატორი,რომელიც გააუქმებს თქვენს უფლებას მოგების მისაღებად რაიმე მიზეზით. ამ საკითხზე თანხმობას და საჩივარს გადაცემთ. ჩვენ ასევე ვცდილობთ ძალისხმევას, რომ დარწმუნდეთ, რომ მოგება, დამუშავება და შეგროვება მოგების გარეშე.
 8. კომპანია არ იძლევა გარანტიას საიტის უპრობლემო და სათანადო ფუნქციონირებაზე და მისი მომსახურების ნებისმიერი გზაზე.
 9. ჩვენ მაქსიმალურად ვცდილობთ დავრწმუნდეთ, რომ ვებ-გვერდზე არსებული ინფორმაცია დღემდე შეცდომის გარეშეა, თუმცა შეიძლება შეიცავდეს შეცდომებს, რომლებზეც ჩვენ არ გვაქვს პასუხისმგებლობა. თუ შეცდომა შენიშნეთ, გთხოვთ, მოგვაწოდოთ შეტყობინება, რათა რაც შეიძლება დროულად შევასწოროთ.
 10. ოპერატორის მიერ მოწოდებული შედგენილი შედეგების ვებ-გვერდზე გამოქვეყნდება. ნებისმიერი ეჭვის თავიდან ასაცილებლად, ჩვენ გატყობინებთ, რომ ოპერატორის მიერ მიწოდებული შედეგები შეესაბამება მხოლოდ ნახაზის საბოლოო შედეგებს და წარმოადგენს ბილეთის მოგებაზე მოგების საფუძველს. იმ შემთხვევაში, თუ ვებ-გვერდზე გამოცემული შედეგები განსხვავდება ოპერატორის მიერ გამოქვეყნებული პუბლიკაციებისგან, ოპერატორის მიერ გათვალისწინება იქნება სავალდებულო.

8. სხვადასხვა

 1. კომპანიას შეუძლია გადასცეს მესამე მხარეს ან სხვაგვარად შეცვალოს ვებგვერდის მფლობელობა (ნაწილობრივ ან მთლიანად) წინასწარი შეტყობინების გარეშე. გარდა ამისა, საიტი და მისი მომსახურება შეიძლება განხორციელდეს მესამე პირების მიერ.
 2. ნებისმიერი პრეტენზიები ან პროტესტი ვებ-გვერდთან ან მის საქმიანობასთან დაკავშირებით წერილობითი ფორმით უნდა გადაეგზავნოს საკონტაქტო პირს (ელ-ფოსტის, საკონტაქტო ფორმის) საშუალებით, რაც შეიძლება მეტი დეტალების მითითებით, რაც უზრუნველყოფილი უნდა იყოს 14 კალენდარული დღის ვადაში. ჩვენ მოვახდენთ შესაბამის რეაგირებას 30 კალენდარული დღის განმავლობაში.
 3. თქვენ ეთანხმებით, რომ მიიღოთ ინფორმაცია ელექტრონულად ან ფიჭური ქსელის მეშვეობით. თქვენ შეგიძლიათ დატოვოთ მარკეტინგთან დაკავშირებული შეტყობინებების მიღება ნებისმიერ მომენტში ან გააგზავნოთ ელ-ფოსტის მეშვეობით ან დაგვიკავშირდით საკონტაქტო საშუალებით: ელ-ფოსტა, ტელეფონი და საკონტაქტო ფორმა.
 4. ეს პირობები კონფიდენციალურობის პოლიტიკასთან ერთად წარმოადგენს კომპანიისა და თქვენ შორის შეთანხმების მთლიანობას.
 5. კონფიდენციალურობის პოლიტიკასთან ერთად გამოყენების პირობები ექვემდებარება Curaçao- ს კანონს. თქვენ დაეთანხმებით უპასუხისმგებლოდ, რომ Curaçao- ს სასამართლოების ერთადერთი იურისდიქცია ექვემდებარება ვებ-გვერდის და მისი სერვისების გამოყენებასთან დაკავშირებული ნებისმიერი სახის დავების გადაწყვეტაში.
 6. ეს წესები და კონფიდენციალურობის პოლიტიკა თავდაპირველად ინგლისურ ენაზე დაიწერა. ამ თარგმანისა და ორიგინალური ინგლისური ვერსიის მნიშვნელობას შორის ნებისმიერი შეუთავსებლობის ან შეუსაბამობის შემთხვევაში, ინგლისურენოვანი ვერსია ექსკლუზიურად გამოიყენება
  .
 7. გამოყენების პირობების განუყოფელი ნაწილებით გაიცნობთ თქვენს კლიენტებს და ფულის გათეთრების პრევენციის პოლიტიკას ამ პირობების დანართების სახით
  .

9. ცვლილებები

იმ შემთხვევაში თუ განხორციელდა მოხმარების წესების მნიშვნელოვანი ცვლილება ჩვენ ამის შესახებ ელექტრონულად გაცნობებთ, წერილი თქვენს ელ. ფოსტაზე მოვა. ასევე კომპანია იტოვებს უფლებას შეცვალოს მოხმარების წესები ცალმხრივად და კლიენტებთან წინასწარი შეთანხმების გარეშე. ცვლილებების შემდგომ ვებგვერდის გამოყენე ჩაითვლება ავტომატურ თანხმობად ახალ მოხმარების წესებთან დაკავშირებით.

10.დაკავშირება

თუ თქვენ გაქვთ შეკითხვები ან ეჭვები, დაგვიკავშირდით ნებისმიერი საკონტაქტო საშუალებით (ელექტრონული ფოსტა, საკონტაქტო ფორმა, ტელეფონი).


კლიენტებთან მუშაობის პოლიტიკა

LottoPark-ის მოხმარების წესების დანართი N1

კლიენტებთან მუშაობის პოლიტიკა სულ უფრო დიდი ყურადღებით სარგებლობს მთელს მსოფლიოში, განსაკუთრებით ბანკებსა და სხვა ფინანსურ ინსტიტუტებში. მისი მიზანია თავიდან იქნას აცილებული ქურდობა, ფინანსური თაღლითობა, ფულის გათეთრება და ტერორისტული ოპერაციების დაფინანსება. კომპანიას აქვს ნულოვანი ტოლერანტობის პოლიტიკა თაღლითობის მიმართ და იყენებს ყველა შესაძლო მეთოდს, რათა თავიდან აიცილოს იგი. ნებისმიერი საეჭვო აქტივობა ჩვენს მიერ შემოწმდება და მასთან დაკავშირებული ყველა ანგარიში დაუყოვნებლივ დაიხურება. ასეთი ანგარიშების ყველა თანხა ანულირდება.

პრევენცია

კომპანია მიზნად ისახავს მისთვის მიწოდებული ისეთი ინფორმაცია როგორიცაა პირადი მონაცემები და ტრანზაქციები, იყოს თანმიმდევრული და მართებული, თაღლითობის გამოვლენის მეთოდების გამოყენებით. თქვენი ელექტრონული ტრანზაქციების დაცვა მოითხოვს გარკვეულ ინფორმაციას.

კომპანია იტოვებს უფლებას, დამატებით მოითხოვოს შემდეგი დოკუმენტები:

 • პასპორტის სკანირებული ასლი სურათითა და ხელმოწერით;
 • ტრანზაქციისას გამოყენებული საკრედიტო ბარათის სკანირებული ასლი, წინა და უკანა მხარე CVV კოდის მითითებით;
 • პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტი საცხოვრებელი მისამართის მითითებით;
 • განხორციელებული ტრანზაქციების სია ხელმოწერით დადასტურებული.

დამდატებითი დოკუმენტების წარმოდგენის აუცილებლობისას მიიღებთ შესაბამის შეტყობინებას. გთხოვთ, მოგვაწოდოთ აღნიშნული დოკუმენტები რაც შეიძლება მალე, რაც ხელს შეუწყობს ტრანზაქციების განხორციელების სისწრაფეს. შეტყობინების მიღების დღიდან 7 კალენდარული დღის განმავლობაში თუ ვერ მოხერხდა დოკუმენტების წარდგენა, შესაძლებელია ამან გამოიწვიოს ექაუნტის შეჩერება ან გაუქმება გამოყენების პირობების შესაბამისად.

თანდართული დოკუმენტები JPG ფორმატში უნდა იყვნენ. სხვა ფორმატი არ მიიღება.

კომპანია იყენებს უმაღლესი ხარისხის უსაფრთხოების სტანდარტებს და ყველა დოკუმენტს კონფიდენციალურად მიიჩნევს. ვერიფიკაციის ყველა ეტაპზე, შემოსული ყველა ფაილი, დაცულია უსაფრთხო დაშიფვრის გამოყენებით.


ფულის გათეთრების პრევენციის პოლიტიკა

LottoPark-ის მოხმარების წესების დანართი N2

კომპანია არ ახორციელებს ფულის გათეთრებას და მხარს არ უჭერს ასეთ ქმედებებს. ამისათვის ჩვენ მივყვებით ერთობლივი ფულის გათეთრების მენეჯმენტის ხელმძღვანელობის (დიდი ბრიტანეთი) ნსტრუქციებს. აღნიშნული ჯგუფი არის ფინანსური მოქმედებათა ჯგუფის (FATS) წევრი, საერთაშორისო ორგანიზაცია, რომლის მიზანია ფულის გათეთრებისა და ტერორიზმის დაფინანსების წინააღმდეგ ბრძოლა. კომპანიას გააჩნია საკუთარი ფულის გათეთრების საწინააღმდეგო პოლიტიკა. მისი ამოცანებია:

 • დარწმუნდეს, რომ კლიენტს აქვს პირადობის დამადასტურებელი ლეგალური დოკუმენტი;;
 • სარეგისტრაციო მონაცემების შენახვა;
 • კლიენტების პერსონალური მონაცემების გადამოწმებით დადსტურება იმისა რომ ისინი არ არიან ტერორისტები ან არ არიან ეჭვმიტანილი ტერორისტული კავშირებში;
 • კლიენტების ტრანზაქციების მონიტორინგი;
 • არ განახორციელოს ტრანზაქციები ნაღდი ანგარიშსწორების გამოყენებით, საფოსტო გზავნილებით, გარეშე სისტემებით, ვესტერნ იუნიონის სისტემის გამოყენებით.

ფულის გათეთრების საერთაშორისო პრევენცია თხოვს ფინანსურ ინსტიტუტებს, გააცნობიერონ ასეთი ქმედებების ბოროტად გამოყენების პოტენციური მცდელობები, რომლებიც შეიძლება მოხდეს კლიენტის ხარჯზე, აღნიშნული რეგულაციის მიზანია საეჭვო საქმიანობის აღმოჩენა, გამოვლენა და ანგარიშგების გაშუქებაა.

აღნიშნული სახელმძღვანელო პრინციპები შეიქმნა ვებგვერდისა და მისი კლიენტების დაცვის მიზნით.

OK